لیست قیمتها

قیمت دامنه


نوع پسوند ثبت تمدید بازگشایی قفل و تمدید انتقال
تغییر مالکیت
یک‌ساله پنج‌ساله یک‌ساله پنج‌ساله یک‌ساله پنج‌ساله
مرتبه دوم
ir ۱۶,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ تومان ۴۸,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان ۱۶,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ تومان ۴۸,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان ۶۴,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ ۶,۰۰۰ تومان
مرتبه سوم
ac.ir ۱۲,۰۰۰ ۹,۰۰۰ تومان ۳۶,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ ۹,۰۰۰ تومان ۳۶,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان ۲۴,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان ۴۸,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ ۶,۰۰۰ تومان
co.ir
gov.ir
id.ir
net.ir
org.ir
sch.ir

دامنه‌های مرتبه دوم، بسته به نام انتخابی برای همه افراد قابل ثبت هستند. در صورت استفاده از واژگان ملی یا برند‌ها و شرکت‌ها در نام دامنه ممکن است نیاز به ارایه مدارک به مرکز ثبت دامنه‌های ملی باشد.

در مورد دامنه‌های مرتبه سوم تقریبا در همه‌ی موارد نیازمند ارایه مدارک با توجه به پسوند انتخابی می‌باشد.